Du som arbetar hos oss är värdefull och vi som arbetsgivare vill erbjuda dig de utbildningar du behöver för att kunna utvecklas i din roll som personlig assistent eller arbetsledare. Du är en viktig person för kunden och för vår verksamhet, du ska alltid känna dig trygg i ditt arbete. Oavsett erfarenhet och kompetens så vill vi ge dig en stabil grund att stå på och rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Här presenteras vårt utbildningsprogram.

EN GRUNDUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE I TRE STEG

Den här grundutbildningen genomförs i tre steg. Den riktar sig till dig som är och ska bli arbetsledare på FMF Assistans. Genom denna utbildning kommer du få kunskap om ditt viktiga uppdrag som arbetsledare, utveckla dina ledaregenskaper och verktyg för att motivera och bygga arbetsgrupper som är hållbara.

Utbildare

Anna Windh och medarbetare på FMF
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

Steg 1

I steg 1 kommer du lära dig grundläggande kunskaper kring ditt arbetsledaruppdrag och dina ansvarsområden.

Innehåll
 • Vad är FMF:s uppdrag och ansvar?
 • Vad finns det för regler och lagar som styr assistansen?
 • Vad har vi för olika roller och ansvar i kundens team?
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i min roll som arbetsledare?
Steg 2

I steg 2 kommer du få fördjupa dig inom flera områden i ditt uppdrag som berör allt från personaladministration till hur du genomför ett medarbetarsamtal.

Innehåll
 • Genomförandeplan, riskbedömning
 • Dokumentation
 • Rekrytering
 • Medarbetarsamtal
 • Rehabilitering
 • Administration kring schema, ledighet, sjukskrivning mm.
Steg 3

I steg 3 kommer du få verktyg för att utveckla din kommunikation, konflikthantering och förmåga att vara en god ledare.

Innehåll
 • Ledarskap
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation, samarbete, konflikthantering
 • Etiska dilemman
När

Datum ej satt

EN GRUNDUTBILDNING FÖR ASSISTENTER I TRE STEG

Den här grundutbildningen genomförs i tre steg. Den riktar sig till dig som arbetar som assistent eller är ny på jobbet. Genom denna utbildning kommer du få kunskap om ditt viktiga uppdrag och hur assistans fungerar och vad det innebär. För att upprätthålla kvalitén i assistansen och för att alla skall förstå assistentens roll så uppmuntrar FMF att alla assistenter delta i utbildningen. Vi rekommenderar att så många som möjligt av en kunds assistenter går utbildningen samtidigt.

Utbildare

Anna Windh och medarbetare på FMF
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

Steg 1

I steg 1 kommer du få grundläggande kunskaper kring assistans. Det innefattar hur kundens team fungerar och hur ansvaret fördelas mellan dig som assistent, kundansvarig och ex. vis förälder och/eller legal företrädare. Du kommer att få en grundläggande genomgång av ditt uppdrag, reder ut begreppen och vad som ingår i din yrkesroll.

Innehåll
 • Vad är LSS?
 • Målet med LSS
 • Målen med personlig assistans
 • Ansökningsprocessen till myndigheten
 • Kundens beslut
 • FMF:s uppdrag att anordna och utforma assistansen
 • Legalföreträdare, föräldraansvar, make- och samboansvar
 • Kundens team och ansvarsfördelning
 • Assistentens roll
 • Arbetsuppgifter enligt genomförandeplanen
 • Tystnadsplikt och integritet
 • Anmälningsskyldighet
Steg 2

I steg 2 utvecklar du ytterligare kunskap i framförallt de administrativa delarna kring ditt uppdrag. Vi kommer att gå igenom ett av de viktigaste verktygen- genomförandeplanen. Du kommer att få förståelse för hur du kan använda den som stöd i ditt dagliga arbete.

Innehåll
 • Delaktighet och självständighet
 • Arbetsmiljö
 • Arbetstidslagen
 • Genomförandeplan/riskbedömning
 • Dokumentation
Steg 3

I steg 3 fördjupar du dig inom kommunikation, det kan vara hur du förhåller dig i relation till andra och/eller hur du uppfattar andra. Då du arbetar med människor är det viktigt att utveckla din lyhördhet och förmåga att vara delaktig och samarbeta.

Innehåll
 • Samarbete
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Etiska dilemman
När

Datum ej satt

Autism 1-2

Utbildningen ger dig ökad förståelse för diagnosen och vad den innebär för dig som assistent i din yrkesroll. Den ger dig konkreta verktyg och metoder. Begrepp som KASAM, Perma och rätten till välbefinnande och lycka.

Utbildare

Linda Grann
Tel: 0702-52 05 95
linda.grann@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent och arbetsledare med kunder med autismspektrumtillstånd.

Innehåll

Utbildningen ger dig ökad förståelse för diagnosen och vad den innebär för dig som assistent i din yrkesroll. Den ger dig konkreta verktyg och metoder. Begrepp som KASAM, Perma och rätten till välbefinnande och lycka.

Steg 1
 • Diagnoskriterier, förekomst och orsaker.
 • Teorier och vanliga begrepp för att förstå underliggande förklaringar och centrala svårigheter.
 • Kort genomgång av andra närliggande och överlappande diagnoser och tillstånd
 • KASAM och rollen som personlig assistent.
 • Kommunikation och olika kommunikativa anpassningar.
 • Tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar.
När

Datum ej satt

Steg 2
 • Betydelsen av ett enhetligt förhållningssätt
 • Vad problemskapande beteenden är och hur kan vi förstå det utifrån en stressmodell
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kartläggning
 • Vad får vi inte göra – vad säger lagen?
 • Vem kan deltaga?
När

Datum ej satt

BARN MED PERSONLIG ASSISTANS 1-2

Du som arbetar med barn som är assistansberättigad måste beakta både barnets perspektiv och ha barnets bästa i fokus. Vi behöver också samtidigt förhålla oss till föräldrar och övrig familj då de är en viktig del i barnets liv. Det är viktigt att känna din kund känner delaktighet, medbestämmande och en känsla av empowerment.

Utbildare

Linda Grann
Tel: 0702-52 05 95
linda.grann@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent eller arbetsledare alternativt anhörig till barn mellan åldern 0 -18 år.

Steg 1 och 2

Tydliga riktlinjer för vad som är assistans och vad som är föräldraansvar är nödvändigt för att det ska bli kvalitativ och bra assistans.

Under utbildningen går vi igenom vad föreskrifterna säger om barns rättigheter i allmänhet och vad som gäller personlig assistans i synnerhet. Under dagen diskuterar vi hur man på bästa sätt samarbetar för att barnet ska få den allra mest professionella assistansen.

Innehåll
 • Barnperspektiv, delaktighet och att barnet ska få information och rätt att påverka sin assistans
 • Hur vi kan lyssna på barnet som har begränsad beslutsförmåga
 • Hur vi förhåller oss till föräldrar och syskon i vår roll som personlig assistent
 • Att undvika förväxlingen mellan personlig assistans och barnvaktning eller uppfostran?
När

Datum ej satt

KOMMUNIKATION OCH KONFLIKTHANTERING

För att utveckla och förstärka dig i din roll, behöver du kunskap och kommunikationsverktyg och kunskap om konflikthantering. Som arbetsledare kan du behöva genomföra svåra samtal och möta människor i utsatta situationer såväl som i affekt. Under utbildningen presenteras olika verktyg och metoder som varvas med diskussioner i mindre grupper.

Utbildare

Linda Grann
Tel: 0702-52 05 95
linda.grann@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som arbetsledare.

När

Datum ej satt

Innehåll:
 • Hur kommunicerar vi och hur undviker vi missförstånd?
 • Hur hanterar vi konflikter på ett konstruktivt sätt?
 • Hur kan vi ha svåra samtal och vara både ärliga och empatiska för att nå lösningar?
 • Teori och inspiration från det coachande förhållningssättet, CPS (samarbetsbaserad problemlösning) och NVC (Non Violent Communication)

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd kan behövas för att vardagen ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är du som personliga assistenter som behöver se vilka hjälpmedel eller andra anpassningar som kan hjälpa individen till mer delaktighet och självständighet.

Utbildningsansvarig

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent, arbetsledare eller är anhörig till någon som behöver tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd (ex. stöd för bristande minne).

Innehåll
 • Tydliggörande av pedagogik och kognitivt stöd, vad det kan vara och vad det inte är.
 • Konkreta hjälpmedel
 • Anpassningar för hur personen som vi möter bättre kan förstå och hantera sin vardag.
När

Datum ej satt

MEDVETEN NÄRVARO

Du som arbetar med människor kan ha stor nytta av att utveckla din egen förmåga till att vara närvarande och agera lågaffektivt. På utbildningen får du insikter kring friskhetsfaktorer som är allmänmänskliga och alltså gäller både oss själva och de vi arbetar med. Under utbildningen tittar vi närmare på hur du på bästa sätt kan reflektera över vad du gör och hur du skall göra för att skapa en större medvetenhet om dig själv och din relation till omgivningen.

Utbildare

Linda Grann
Tel: 0702-52 05 95
linda.grann@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent, arbetsledare eller är anhörig till någon som behöver tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd (ex. stöd för bristande minne).

Innehåll:
 • Friskhetsfaktorer och hur vi kan kartlägga välmående i stället för bara det som inte fungerar
 • Lycka och välmående för oss och de vi arbetar med
 • Stress och hur vi hanterar egen och andras stress
 • Medveten närvaro och lågaffektivt bemötande och hur det hänger ihop
 • Betydelsefulla relationer
 • Utbildningen är inspirerad av bland annat lågaffektivt bemötande, mindfulness och positiv psykologi.
När

Datum ej satt

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 1-2-3

Den här utbildningen genomförs i 3 steg och ger dig kunskap om kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk. Om du arbetar med en kund som har svårt att använda tal finns det flera andra sätt att kunna kommunicera med varandra. Det kan vara genom bilder, symboler, gester eller specifika AKK-former som tecken. Alla har rätt till sitt språk och ges förutsättningar för att kunna använda det i relation till omvärlden.

Utbildare

Linda Grann
Tel: 0702-52 05 95
linda.grann@fmfassistans.se

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent eller arbetsledare.

Innehåll:
 • Vad är alternativ och kompletterande kommunikation och för vem?
 • Kommunikativa rättigheter
 • Hur ska du välja rätt typ av kommunikation?
 • Inspiration och exempel på stöd och verktyg
När

Datum ej satt

HLR/FÖRSTA HJÄLPEN BARN OCH VUXEN

Ett hjärt‐ eller luftvägsstopp kommer plötsligt och ju tidigare man startar räddningsinsatserna, desto större överlevnadschans har den drabbade. Tanken är att du med vår HLR och första hjälpenutbildning ska få tillräckligt med kunskap för att hantera en akut situation, genom att reagera och agera.

Utbildare

Joel Löf
OBS – Kontakta din kundansvarig för att boka

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent, arbetsledare eller är anhörig.

Covid-19 anpassning
 • Symptomfria deltagare
 • Fysiska moment minimerade
 • Munskydd till deltagare & kursledare
 • Handsprit tillgängligt
 • Varsin docka
Innehåll med valbart tillägg*

Vuxen: Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, stabilt sidoläge, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, kramper/epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

Barn 0-1 år /1 år samt tonåring: Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, stabilt sidoläge, kramper, epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

*Tillägg

Möjligt för tillägg enligt önskemål, det anges vid bokningstillfälet: Brännskador, ögonskador, fallolyckor, förflyttningar, allergier, astma, tryckförband/blödning, elolyckor, buktrauma, chock, skall/nackskador, drunkning eller genomgång av specifikt förbandsmaterial.

Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom som skickas digitalt till dig. Detta diplom intygar att du utfört HLR-utbildning och blivit godkänd enligt HLR-rådets riktlinjer.

Har du frågor som gäller vårt utbildningsprogram, kontakta utbildning- och utvecklingsansvarig:

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se
ÖREBRO
FMF Assistans
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
SKÖVDE
FMF Assistans
Vasagatan 30
541 31 Skövde
0500-42 72 72
info@fmfassistans.se
STOCKHOLM
FMF Assistans
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se