Föräldraavdrag och nya grundläggande behov enligt LSS from 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 kommer det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort och ersättas med två nya grundläggande behov.

De nya grundläggande behoven är:

– Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.

– Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa (s.k. medicinsk tillsyn).

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en enskild med en psykisk funktionsnedsättning behöver för att han eller hon själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet i fråga.

Gemensamt för de nya grundläggande behoven är att ingående kunskap om den enskilde inte är ett krav för att insatsen ska beaktas som ett grundläggande behov.

Föräldraansvar

Föräldraansvaret som enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans beaktas genom att det görs ett schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov.

Föräldraavdraget ska fastställas med hänsyn till barnets ålder. Föräldraavdrag görs för grundläggande behov för barn upp till 12 års ålder och för andra personliga behov för barn upp till 18 års ålder.

Inget föräldraavdrag görs då barnet är i behov av hjälp med andning, sondmatning eller stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Enligt förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska föräldraavdraget göras enligt följande schablon:

BARNETS ÅLDER (år)
FÖRÄLDRAAVDRAG FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHOV
(timmar per dygn som personlig assistans lämnas)
FÖRÄLDRAAVDRAG FÖR ANDRA PERSONLIGA BEHOV
(timmar per dygn som personlig assistans lämnas)
0
12
0
1-6
2,5
0,5
7-11
1
1
12-17
0
1

Vår analys av förändringen:

De två nya grundläggande behoven som träder i kraft kommer att göra det lättare för personer som har ett utåtagerande eller riskfyllt beteende att beviljas personlig assistans samt personer med medicinska tillstånd som kräver tillsyn att beviljas personlig assistans (t.ex. med grav epilepsi).

Att ingående kunskap slopas som krav vid bedömning av de två nya grundläggande behoven är enligt vår åsikt positivt. Begreppet ingående kunskap har varit direkt omöjligt att konkretisera och myndigheterna har därav tolkat kravet oerhört extensivt vilket fått en negativ effekt på rättssäkerheten i bedömningarna.

Vad anbelangar det schabloniserade föräldraavdraget är vår analys att färre barn kommer att erhålla personlig assistans efter lagändringen.

Föräldraavdraget ska göras upp i högre åldrar än vad som görs idag i rättspraxis. Dessutom anser vi att det schabloniserade avdraget är mer omfattande tidsmässigt än vad som anses skäligt enligt aktuell gällande rätt.

Tröskeln för ett barn mellan 1-11 år att erhålla assistans kommer höjas märkbart från tidigare nivåer. Vidare vill vi även uppmärksamma om att ett visst avdrag för föräldraansvar kommer göras för barn upp till 18 års ålder.

Lagstiftarna verkar också tro att alla beslut om personlig assistans från kommunen är tillsvidarebeslut och att barn – som har beslut om personlig assistans (LSS) idag – därav inte kommer att kunna förlorade redan beviljade timmar till följd av införande av det schabloniserade föräldraavdraget.

I praktiken är de flesta kommunbeslut tidsbegränsade med en längd om 1 till 2 år innan ny prövning av behov genomförs. Varje omprövning av beslutet när beslutsperioden löper ut betraktas alltid som en helt ”ny ansökan”, där bedömningen av rätten till personlig assistans görs utifrån hur hjälpbehovet ser ut och de regler som gäller vid den aktuella tidpunkten. När en omprövning sker av befintliga beslut kommer föräldraavdraget enligt den nya bestämmelsen i lagen tillämpas, vilken följaktligen kan leda till att barnet får mindre antal beviljade timmar eller förlorar sin assistans helt.