Vad gäller vid covid-19 smitta?

Den rådande covid-19 pandemin fortsätter och vi ser nu i Sverige åter en ökad smittspridning som har lett till att lokala allmänna råd har utfärdats i ett stort antal län i Sverige. För att göra det enklare för våra kunder, anhöriga till kunder samt anställda att veta vad som gäller vid covid-19 smitta så har vi på FMF Assistans därför gjort denna sammanställning och förtydligande av tidigare information för att göra det mera överskådligt vad som gäller för att hindra smittspridning och om man misstänker eller vet att man insjuknat i covid-19.

Stanna hemma om du känner dig lite sjuk

För att stoppa smittspridningen är det avgörande att de som har förkylningssymtom stannar hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Symtom för covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andnöd och muskelvärk, men även halsont och huvudvärk samt magbesvär med diarréer kan förekomma. Bortfall av lukt- och smaksinne kan också vara ett symtom på covid-19.

Anställda ska stanna hemma om de har förskylningsymtom. FMF Assistans beräkna karens som normalt, men som anställd har man rätt till ersättning från Försäkringskassan för de kostnader som uppstått på grund av att man haft en karensdag vid sjukfrånvaro. Är man sjuk ska man inkomma med läkarintyg dag 15.

Har man förkylningssymtom är det viktigt att man testar sig. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn. Kom inte tillbaka till arbetet innan du vet ditt provresultat.

Gentemot FMF Assistans gäller normala rutiner för sjukskrivning.

Tvätta händerna ofta och håll en god hygien

 1. Börja ditt arbetspass med att tvätta händerna noggrant direkt när du kommit till kundens hem. Upprepa detta varje gång ni kommer tillbaka efter diverse aktiviteter. Torka alltid av handtag till både ytterdörr och toalettdörr efter dig med desinficeringsmedel.
 2. Tvätta händerna ordentligt med tvål och avsluta med handsprit. Tvätta händerna i minst 20 sekunder med ljummet vatten och rengör noggrant mellan fingrarna, gnugga fingertoppar och glöm inte tummarna då dessa ofta missas.
 3. Använd engångspappershanduk när du torkar dina händer.
 4. Handsprit appliceras på torra händer efter tvätt. Låt sedan händerna lufttorka.
 5. Tvätta dina händer ofta under ett arbetspass
 6. Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
 7. Använd alltid handskar vid kontakt med kroppsvätskor, avföring, sår och dylikt. Släng handskarna efter användning då de kan sprida smitta. Tvätta samt sprita händerna efteråt.
 8. Använd särskilda kläder när du är på arbete. Välj klädesplagg med korta ärmar.
 9. Undvik att röra vid näsa, ögon och mun.
 10. Hosta och nys i armveck eller pappersnäsduk.
 11. Håll avståndet till varandra.
 12. Följ de lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller i er hemort.

Instruktionsfilm för korrekt teknik vid handtvätt:

https://www.youtube.com/watch?v=RjorAqxRui8

Instruktionsfilm för användning av handskar:

https://www.youtube.com/watch?v=ntq7JGvngEo

Bildversion:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f1d77b68013e4cd7bc809a3ef343ee6d/sa-tvattar-du-handerna.pdf

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Länk till information om hur man ska provta sig för covid-19:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/

Om du blir sjuk i covid-19

Om ditt provresultat visar att du har bekräftad covid-19 är det viktigt att du stannar hemma till dess att du bedöms vara smittfri.

Folkhälsomyndighetens rekommenderade kriterier för smittfrihet är att man ska haft en stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som har haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan.

I vår verksamhet har vi många personer som tillhör riskgruppen för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 smitta, och då tillämpar vi försiktighetsprincipen. Detta innebär att om man har testat positivt för covid-19 ska man stanna hemma minst 14 dagar efter insjuknande och man ska haft minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring innan man kan återgå till arbete.

Är du osäker på hur du ska bedöma din smittfrihet bör du kontakta vården och därefter din kundansvarige.

Ditt provsvar när du testar dig för covid-19 är privat. Detta innebär att om du har bekräftad covid-19, även lindrig sådan, så är det viktigt att du informerar om detta både till din arbetsledare och din kundansvarige. Annars kommer vi inte att veta att vi måste uppmana andra personer som träffat dig under din arbetsdag att gå och testa sig för säkerhets skull.

Om man som kund eller om någon som delar hushåll med kunden blir sjuk

Om man som kund eller om någon som delar hushåll med kunden misstänker att man är sjuk i covid-19 är det viktigt att man omgående bokar en tid för provtagning av covid-19. Gå in på webbplatsen www.1177.se

för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där man bor. Informera även den kundansvarige om att man misstänker man är sjuk i covid-19.

De som delar hushåll med varandra bör isolera sig från varandra under tiden som man väntar på sitt provresultat. Har man bekräftad covid-19 bör man fortsätta med isoleringen till dess att man bedöms vara smittfri.

Att kunden eller någon anhörig till kunden har förkylningssymtom är inte anledning för en personlig assistent att stanna hemma. Detta kan ses som arbetsvägran. Dock, vid misstanke om covid-19 och vid bekräftad covid-19 ska personalen få tillgång till skyddsutrustning för att kunna skydda sig på sin arbetsplats.

För att FMF Assistans ska kunna utrusta arbetsgruppen med den skyddsutrustning är det viktigt att vi får information om att en kund eller någon som delar hushåll med kunden är sjuk i misstänkt covid-19. Gör detta genom att kontakta er kundansvarige.

När kundansvarige vet att kunden eller någon i kundens hushåll är sjuk i misstänkt covid-19 kommer den kundansvarige omgående att ordna så att arbetsgruppen får tillgång till skyddsutrustning, instruktioner om hur skyddsutrustningen ska användas och samt stärkta rutiner.

Om någon annan i ditt eget hushåll är sjuk i misstänkt covid-19

Är en person i ditt eget hushåll sjuk i misstänkt covid-19 ska du uppmana dem att omedelbart gå till webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där ni bor. Därefter ska du kontakta din arbetsledare för att undersöka möjlighet ändra på ditt arbetsschema så att du inte tar några arbetspass innan ni vet provresultatet.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att denne har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19.

Om du själv har förkylningssymptom ska du stanna hemma av den anledningen, se ovan.

Om annan omsorgsverksamhet stänger

Många av våra kunder deltar även i andra verksamheter som utför omsorg. Detta kan vara daglig verksamhet, särskola, korttidsvistelse och så vidare. Dessa verksamheter har likt oss också en skyldighet att utforma sin verksamhet för att hindra smittspridning.

Om en sådan verksamhet väljer att stänga, anpassa sina tider eller skicka hem deltagare för att hindra smittspridning så kan detta skapa ett utökat behov av personlig assistans för kunden. Om detta sker kan ni kontakta er kundansvarige för mera information om hur man ska gå till väga.

Information gällande Covid-19

Notis om att Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19 epidemin har uppdaterats. Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för information om vilken rätt till stöd man har gentemot Försäkringskassan. Vi önskar nu uppmärksamma om att Försäkringskassans har uppdaterat den information som finns till handa på Försäkringskassans hemsida.

På följande länkar går det att läsa vad som gäller för kunder och anställda som blir berörda av sjukdom i dagsläget:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/faqcorona-anstalld-arbetssokande

Vi vill särskilt uppmärksamma avseende den slopade karensdagen att Försäkringskassan har för avsikt att betala ut ersättningen retroaktivt, men att man ännu inväntar att regeringen formellt fattar beslut om detta. När detta beslut är fattat kommer det att vara möjligt att ansöka om ersättningen via Försäkringskassans e-tjänst ”Mina Sidor”.

Det kommer alltså att vara varje anställds egna ansvar att ansöka om denna ersättning när detta blir möjligt. Arbetsgivare kommer att fortsätta att göra karensavdrag som vanligt.

FMF Assistans AB följer utveckling hos Försäkringskassan och kommer att sträva efter att informera våra kunder och anhöriga om vi upptäckter att Försäkringskassan ändrar sina instruktioner till allmänheten. Vi vill dock påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar att hålla oss uppdaterade om vilka rekommendation och regler som gäller i dagsläget.

INFORMATION ABOUT COVID-19 IN OTHER LANGUAGES

Information from the Public Health Agency of Sweden about covid-19 can be found in other languages here:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Om verksamhet enligt skollagen stänger

Sveriges riksdag har nu antagit Utbildningsutskottets förslag till en lag som möjliggör stängning av verksamheter på skolområdet. Lagen börjar gälla den 21 mars 2020, men innebär inte att skolorna faktiskt stänger.

Den nya lagen möjliggör att man i Sverige kan stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen. Vi på FMF Assistans AB inser att om detta händer kan det komma att påverka både våra anställda med yngre barn som inte klarar av att vara ensamma hemma och våra kunder vars omsorgsbehov ofta tillgodoses av skolverksamhet under dagtid. Samtidigt innehåller betänkandet även ett par undantagsregler som kan bli aktuella för våra anställda och våra kunder. Därför presenterar vi detta informationsbrev med information om hur våra anställda, kunder eller anhöriga till kunder ska gå tillväga om deras skola stänger.

I korta drag gäller följande om en skolverksamhet meddelar att de stänger:

 1. Kontakta er kontaktperson på skolverksamheten för att kontrollera att huvudmannen (i vanliga fall hemkommunen om det inte är en enskild verksamhet) har bedömt att skolan ska stänga.
 2. Om ni är anhörig till kund som går på förskola eller fritidshem, kontakta er kontaktperson på förskolan eller fritidshemmet för att kontrollera om verksamheten fortfarande är öppen för kunden.
 3. Om ni arbetar som personlig assistent och ert barn går på förskola eller fritidshem, kontakta er kontaktperson på förskolan eller fritidshemmet för att kontrollera om verksamheten fortfarande är öppen för barn vars vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. Informera förskolan eller fritidshemmet om att ni arbetar som personlig assistent och att ni därför tillhör en av de yrkesgrupper som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och att ert eller era barn därför fortsättningsvis måste få tillgång till förskolan eller fritidshemmets verksamhet.
 4. Vid frågor, kontakta er kundansvarige. Se även vårt tidigare informationsbrev ” Information om annan omsorgsverksamhet stänger” eftersom informationen där fortfarande är aktuell (länk: https://fmfassistans.se/information-om-annan-omsorgsverksamhet-stanger/)

Vill ni själva läsa Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 så hittar ni det på följande länk:

https://data.riksdagen.se/fil/59982BFC-260F-4C34-AF31-78D3E56E7D34

Den nya lagen gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen tillfälligt kan stängas på kommunal nivå. Det är huvudmannen för verksamheten som bedömer om en verksamhet enligt skollagen ska stängas. I vanliga fall är det kommunen som är huvudman för skolverksamhet, vilket betyder att det kommer att vara er hemkommun som fattar beslutet att faktiskt stänga verksamheten. Är skolverksamheten en enskild verksamhet är det däremot den enskilda verksamheten som är huvudman.

Samtidigt finns ett undantag som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att förskola och fritidshem ändå måste erbjuda verksamhet för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd som endast kan erbjudas av dessa verksamheter.

Med ”fysiska, psykiska eller andra skäl” avser man barn med funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrad. Detta lär alltså omfatta många av våra unga kunder. Går kunden alltså på förskola eller till fritidshem finns det alltså en möjlighet att denna verksamhet fortfarande kommer att hållas öppen för kunden. Fattas beslut om att förskola eller fritidshem stängs ska man alltså som anhörig kontakta kundens förskola eller fritidshem för att förhöra sig om verksamheten fortfarande är öppen för kunden eftersom de har fysiska, psykiska eller andra skäl som motiverar att kunden fortfarande ska få tillgång förskolan eller fritidshemmet.

Det finns även ytterligare en undantagsregel som gäller för barn som går på förskola eller fritidshem och som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Vi bedömer att denna undantagsregel kan bli aktuell för de av våra anställda som arbetar som personlig assistent och som har yngre barn som fortfarande går på fritidshem eller förskola.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inte uttryckligen gått ut med information om vilka yrkesgrupper som ingår i de samhällsviktiga verksamheterna, men man har i sin vägledning för att identifiera samhällsviktiga verksamhet inkluderat de som utför omsorg om funktionshindrade som ett exempel på en samhällsviktig verksamhet. Personlig assistans lär alltså vara en samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att det finns möjlighet för våra anställdas att deras barn fortsättningsvis får tillgång till förskola och fritidshem trots att man fattat beslut om att skolorna ska stänga.

Länk till MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet:

https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a629970fd2c1aa31/vagledning-for-identifiering-av-samhallsviktig-verksamhet-msb1408—juni-2019.pdf

Fattas beslut om att förskola eller fritidshem ska stängas ska man alltså som personlig assistent kontakta sitt eller sina barns förskola eller fritidshem för att förhöra sig om verksamheten fortfarande är öppen för barn med förälder som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. Informera att ni som personlig assistent omfattas av de yrkeskategorier som arbetar med en samhällsviktig verksamhet (hänvisa till MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet om nödvändigt) och att ert eller era barn därför fortsättningsvis måste få tillgång till förskolan eller fritidshemmets verksamhet.

Kom även ihåg att vi som utförare av personlig assistans har ett stort ansvar för att omsorgen för våra kunder fungerar. Om ni inte kan lösa barnomsorgen för era yngre barn genom förskola eller fritidshem, undersök då möjlighet att någon annan (till exempel anhörig som inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet) tar ansvaret för barnomsorgen medan ni arbetar. Undersök även möjligheten att byta arbetspass med era medarbetare så att alla får vardagen att fungera!

Vi vill igen poängtera att denna lag träder i kraft den 21 mars 2020, vilket i praktiken innebär att skolorna kan stänga tidigast den 23 mars 2020. Detta betyder dock inte att skolorna faktiskt kommer att stänga den 23 mars 2020. Är ni osäkra så ska ni kontakta er kontaktperson på skolverksamheten för att fråga om den är öppen eller stängd.

Har ni frågor, kontakta er kundansvarige. Se även vårt tidigare informationsbrev ” Information om annan omsorgsverksamhet stänger” eftersom informationen där fortfarande är aktuell när de undantagsregler vi nämnde ovan inte är tillämpliga:

https://fmfassistans.se/information-om-annan-omsorgsverksamhet-stanger/

INFORMATION OM ANNAN OMSORGSVERKSAMHET STÄNGER

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Detta har lett till att Folkhälsomyndigheten meddelat ett antal råd som kan påverka våra kunders skola, dagliga verksamhet eller liknande omsorgsinsatser.

Vad vi på FMF Assistans AB nu ser är att andra verksamheter som utför omsorg (det vill säga skola, daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse) skickar hem våra kunder. Eftersom våra kunder har ett stort omsorgsbehov även i hemmet så leder detta till en ökad belastning för deras anhöriga. Vi har därför sammanfattat detta informationsbrev för att hantera hur man ska hantera att en annan verksamhet som utför omsorg stänger eller skickar hem kunden på grund av en eventuell smittorisk.

Vi har ett antal möjliga scenarion:

Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är 21 år eller äldre:

– Kunden kan eventuellt ha rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Kontakta er kundansvarige för detaljer om vad ni ska göra.

Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är yngre än 21 år på grund av sjukdom eller för att kunden misstänks vara smittbärare:

– Kundens anhöriga kan eventuellt ha rätt till ersättning för vård av barn. Tänk på att ni måste skicka in ett intyg från en läkare om kunden är hemma från förskolan eller skolan i mer än sju dagar.

Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är yngre än 21 år trots att kunden inte är sjuk och kunden inte misstänks vara smittbärare:

– Kunden kan eventuellt ha rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Kontakta er kundansvarige för detaljer om vad ni ska göra.

Anhöriga fattar självmant beslut om att ta hem kund från verksamhet som utför omsorg och saknar stöd för detta beslut eftersom verksamheten fortsätter som normalt:

– Kundens anhöriga har inte rätt till ersättning för vård av barn och kunden har inte rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Om man ändå väljer att hålla kunden hemma faller ansvaret för kundens omsorg på de anhöriga.

Anhöriga eller kunden själv fattar självmant beslut om att personlig assistent inte får arbeta med kunden eftersom man är rädd att den personliga assistenten utgör en smittorisk.

– FMF Assistans AB är arbetsgivare för kundens personliga assistenter. Den personliga assistenten har genom kollektivavtal och anställningsavtal rätt till sin anställning. Anhöriga eller kunden får inte utan att först konsultera med FMF Assistans AB vägra den personliga assistenten deras schemalagda arbetspass. Kontakta er kundansvarige för detaljer om vad ni ska göra.

Se även Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för ytterligare information om vilken rätt till stöd kunden har gentemot Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

INSTRUKTIONER OCH REGLER FÖR ATT UNDVIKA SMITTSPRIDNING AV CORONAVIRUS

FMF Assistans AB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har som arbetsgivare ett övergripande ansvar då det kommer till rutiner för att förhindra smittspridning inom verksamheten. Som anställd hos FMF Assistans har du en skyldighet att följa dessa rutiner.

Då våra kunder många gånger tillhör riskgruppen är det oerhört viktigt att du som assistent gör vad du kan och tar ditt ansvar för att minska risken för smittspridning. Detta gör du genom att tillämpa basala hygienregler. Det innebär att du har en god handhygien och använder handskar när det behövs.

Vad du som assistent kan göra:

 1. Börja ditt arbetspass med att tvätta händerna noggrant direkt när du kommit till kundens hem. Upprepa detta varje gång ni kommer tillbaka efter diverse aktiviteter. Torka alltid av handtag till både ytterdörr och toalettdörr efter dig med desinficeringsmedel.
 2. Använd alltid handskar vid kontakt med kroppsvätskor, avföring, sår och dylikt. Släng handskarna efter användning då de kan sprida smitta. Tvätta samt sprita händerna.
 3. Använd inte ringar, armband eller armbandsur i arbetet. Dessa är härdar för diverse bakterier.
 4. Tvätta händerna ordentligt med tvål och avsluta med handsprit. Tvätta händerna i minst 30 sekunder med ljummet vatten och rengör noggrant mellan fingrarna, gnugga fingertoppar och glöm inte tummarna då dessa ofta missas.
 5. Handsprit appliceras på torra händer efter tvätt. Låt sedan händerna lufttorka.
 6. Torka dig på engångspappershandduk, alternativt handduk som du byter direkt efter ditt arbetspass.
 7. Var mycket noggrann med handhygien vid matlagning, samt intag av måltid.

Utöver hygienreglerna bör du även:

 1. Undvika kontakt med smittade och sjuka människor
 2. Hosta eller nys i armvecket, INTE i handen eller rakt ut i luften
 3. Undvika att röra ögon, näsa och mun eftersom du genom att undvika detta minskar risken för smittspridning via slemhinnor
 4. Ta ej i hand när du hälsar på folk
 5. Sprita din mobiltelefon regelbundet och torka av med pappershandduk
 6. Hjälpa till att sprida kunskapen om dessa hygienrutiner till andra i din omgivning
 7. Om din kund blir sjuk

Om kunden insjuknar är det fortfarande ditt ansvar, i egenskap av personlig assistent, att tillgodose dennes behov av assistans. Det är inte en godtagbar anledning att stanna hemma på grund av oro för smitta. Det kan ses som arbetsvägran. Se bara till att upprätthålla en god hygien och att följa rutinen ovan så kan smitta undvikas.

Om du blir sjuk?

Om du har symptom från luftvägsinfektion ska du stanna hemma från arbetet. Symptomen vid covid‐19 är torrhosta, feber och andningsbesvär, känner du av dessa symptom ring 1177 för fortsatt rådgivning. I övrigt gäller ordinarie rutiner vid sjuk‐ och friskanmälan. Vi kommer att uppdatera våra anställda och kunder löpande vid förändringar kring rutiner och föreskrifter rörande Coronaviruset.

PM GÄLLANDE CORONAVIRUSET (COVID-19)

Örebro 2020-03-12

Än så länge har Coronaviruset en begränsad spridning i Sverige och Folkhälsomyndigheten, som är ansvarig statlig myndighet när det kommer till smittskyddsfrågor, bedömer risken för allmän spridning i landet som mycket hög. Beaktat den mediala uppmärksamhet som råder kring sjukdomen tycker vi som företag ändå att det är viktigt att tydliggöra vår hållning.

Medarbetare som varit på resa eller på annat sätt kan ha exponerats för coronavirus har skyldighet att berätta det för arbetsgivaren innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Hen ska också ringa vården (1177 Vårdguiden) för att få information om provtagning med mera. Samma gäller den som exponerats för coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta.

Den som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, får inte komma till arbetsplatsen och kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om smittbärarpenning på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är för närvarande att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt. Har du vanliga sjukdomssymtom gäller gentemot FMF Assistans våra ordinarie rutiner för sjukskrivning. I det fall medarbetaren arbetar med en person med nedsatt immunförsvar iakttas samma försiktighet som vid andra influensor.

Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens och WHOs råd till allmänheten för att minska riskerna för smitta.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Eftersom det finns en risk att mängden sjukskrivningarna kommer att öka måste vi vara mera beredda på plötslig sjukfrånvaro i våra arbetsgrupper. Det kan därför bli nödvändigt med snabba schemaändringar för att vi ska kunna säkerställa att assistansen utförs med god kvalitet. Våra kunder har ett stort omsorgsbehov som måste kunna tillgodoses i vardagen. Därför ber vi alla anställda att vara extra uppmärksamma och anträffbara utifall att vi måste ändra i schema med kort varsel.

I det fall där man misstänker att kund har exponerats för smitta gäller samma råd som när en medarbetare misstänks vara smittad. Hen ska ringa vården (1177 Vårdguiden) för att få information om provtagning med mera. Om en läkare fattar beslut om isolering av kund kommer FMF Assistans att samarbeta med kundens hemkommun och sjukvården. Till dess att läkare fattar beslut om isolering skall medarbetarna fortsätta gå till arbetsplatsen som vanligt om inget annat uppges.

Vi råder alla våra arbetsgrupper att senarelägga eventuella personalmöten, utbildningar och liknande samt att inte utföra fritidsaktiviteter som kan utsätta kunden för smitta. FMF Assistans har en krishanteringsgrupp som ständigt följer utvecklingen och vi fortsätter hålla vår hemsida och Facebook uppdaterade vartefter nya råd och riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Ni kan även ta del av Folkhälsomyndighetens frågor och svar på denna länk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vid frågor om Corona hänvisar vi till 1177 i första hand. Vid frågor för att lösa praktiska problem för att säkerställa utförandet av assistansen, kontakta er kundansvarige.

 

Bästa hälsningar,

Kristina Wetterstrand
Verksamhetschef
kristina.wetterstrand@fmfassistans.se
072-300 37 76